مدیرحفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: مبارزه با آفت ملخ مراکشی امسال در سه منظقه از استان قزوین اعم از کوهین، الموت و طارم سفلی انجام شد.
۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۰۴

SIMPLE SIDE TAB