فرمانده ناحیه امام سجاد(ع) قزوین : اولویت دشمن برای نابودی کشور، ضربه زدن به اقتصاد کشور است و لذا ما باید اولویت اول خود را پویایی اقتصاد کشور با راه اندازی کارخانجات و ایجاد اشتغال قرار دهیم.
۲۷ فروردین ۱۳۹۶ - ۸:۰۰

SIMPLE SIDE TAB