مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: برداشت گل محمدی برای نخستین بار از سطح 10هکتار از باغ های نوپای این شهرستان آغاز شد.
۵ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۰۵

SIMPLE SIDE TAB