مراسم افتتاحیه انبار مرکز نیکوکاری سیدالشهدا(ع) در شهر اقبالیه.
۲۲ تیر ۱۳۹۶ - ۱:۵۱

SIMPLE SIDE TAB