اگر بخواهند در دل مردم اثر بگذارند، این صداقت، بیشتر در دل مردم اثر می گذارد.
۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۵:۵۴

SIMPLE SIDE TAB