نماینده آوج و بوئین زهرا در مجلس بیان کرد: وقتی نخست وزیر یک کشور در مکانی ثالث دستگیر و بازداشت شود و استعفا دهد طبق قوانین آن کشور باید برگردد به کشور خودش و به صورت رسمی با میل شخصی نه با زور و نقشه دشمن استعفا نامه بنویسد.
۲۴ آبان ۱۳۹۶ - ۲:۲۷

SIMPLE SIDE TAB