برگزاری جلسه «میراث آیت الله» قبل از اینکه چیزی بر اندوخته مردم از دوران حضور هاشمی افزوده کند، تمامی زحمات آیت الله هاشمی را با وابستگی به آمریکا به تاراج داد و در اینجا باید حزب و طرفداران هاشمی او را از اتهامات زیباکلام خلاص کنند.
۷ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۲

SIMPLE SIDE TAB