وارثی بیان کرد: ۲۴۳۰ نفر روزانه در مراکز نگهداری و مراکز توانبخشی روزانه در قالب ۴۵ مرکز از خدمات تخصصی سازمان بهزیستی برخورداند.
۱۱ آذر ۱۳۹۶ - ۴:۲۰

SIMPLE SIDE TAB