علی بیگدلی رئیس شورای شهر اقبالیه : افزایش درآمد پایدار شهرداری و حمایت از سرمایه گذاران در جهت ایجاد اشتغال، بخش شدن شهر اقبالیه، ساخت و تاسیس درمانگاه مادر تخصصی در شهر اقبالیه توسط خییرین، ویرایش طرح تفضیلی اقبالیه، حمایت از رسانه های بومی و مردمی، بخشی از برنامه های شهردار و اعضای شورای اقبالیه خواهد بود.
۲۹ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۲

SIMPLE SIDE TAB