در شب چهارشنبه آخر سال 95 اطلاعاتی مبنی بر حمله اراذل به خودروهای آتش نشانی در خیابان معلم و پاسداران و بهشتی شهر اقبالیه منتشر شد.
۲۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۴:۵۲

SIMPLE SIDE TAB