امام جمعه شهر محمودآبادنمونه گفت: موضوع اقتصاد مهمترین دغدغه این سال های رهبری بوده است که می توان با توجه کردن به نام گذاری سال های اخیر توسط مقام معظم رهبری(مدظله) به این موضوع پی برد.
۱۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۲:۳۲

SIMPLE SIDE TAB