پایگاه اورژانس اقبالیه به مصدومان آتش سوزی خیابان راه آهن کمک رسانی کرد.
۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۳:۲۳

SIMPLE SIDE TAB