باحضورمردم قدر شناس و انقلابی شهراقبالیه ؛پیکرمرحوم عباسعلی بابایی « پدر شهید عبداله بابایی» باشکوه خاصی تشیع شد.
۱۹ دی ۱۳۹۵ - ۲:۵۷

SIMPLE SIDE TAB