مدیر کل آموزش و پرورش استان قزوین اظهار کرد : طبق آخرین تحقیقات انجام شده رابطه توسعه آموزش و پرورش با توسعه اقتصادی در حدود ۷۸ درصد و همچنین در حوزه فرهنگی ۶۰ درصد و با حوزه سیاسی در حدود ۳۰ درصد میباشد.
۳۰ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۸

SIMPLE SIDE TAB