عملکرد وزیر راه، مسکن و شهر سازی مورد تایید ما نیست، اما فرصت نمایندگی مردم که با هزاران امید و آرزو در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته ، نباید فدای غرایض دنیا طلبانه برخی افراد شده و وجه المصالحه و یا وج المعامله قرارگیرد.
۱۵ دی ۱۳۹۵ - ۹:۳۰

SIMPLE SIDE TAB