سوچی خود در راس حزبی قرار دارد که اکنون دولت میانمار و هدایت نسل کشی را در اختیار دارد؛ یعنی سوچی خود از رهبران نسل کشی است.
۲۲ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۳

SIMPLE SIDE TAB