جوانان و دانشجویان ایرانی با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال 1359 کاخ پوشالی قدرت آمریکا را درهم شکستند.
۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۶:۰۷

SIMPLE SIDE TAB