اختتامیه هشتمین برنامه تلویزیونی اسراء در قزوین - شهر مینو