یازدهمین "روایت شیدایی" با حضور سردار قاسمی برگزار شد - شهر مینو